Regulamin Black Week - Sirene Eyewear
Zapisz się na badanie

Regulamin Black Week

REGULAMIN AKCJI

 

“BLACK WEEK”

 • Zasady ogólne

 

 1. Organizatorem akcji jest Sirene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niemcewicza 7/9 lok. 194, 02-022 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowniczego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588513, numer NIP: 9121881429, numer REGON: 363106941, o kapitale zakładowym 30.200 zł ( zwana dalej “SIRENE”).
 2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  (zwanym dalej: “Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 1.6 Regulaminu, Organizator przeprowadza akcję promocyjną w salonach SIRENE. 
 4. Mechanizm promocji: “Black Weekend” (dalej: “Promocja”). Klient uprawniony jest do zakupu okularów korekcyjnych lub okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych pod warunkami określonymi w punkcie  2.2 regulaminu. Regularna cena oprawek zostanie obniżona o % rabatu zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Promocja obowiązuje w stacjonarnych salonach Sirene.
 6. Promocja trwa od 21.11.2022 r. do 26.11.2022 r. 

 

 • Warunki akcji

 

 1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy klient Sirene (dalej: “Uczestnik”), który wyrazi gotowość do wzięcia udziału w Promocji.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych ( oprawa + dwie soczewki okularowe) lub okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych ( oprawa + dwie soczewki okularowe barwione).
 3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi realizowanymi przez SIRENE.

 

 • Reklamacje

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamacje można składać w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@sireneeyewear.com wpisując w tytule wiadomości: Reklamacja do akcji: “Black Weekend” lub w formie pisemnej w salonach Sirene. 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji nie później niż w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w przypadku wskazania adresu korespondencyjnego

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.11.2022 r. do 26.11.2022 r.
Copyright © 2024 Sirène