26 marca 2018 - Sirene Eyewear
Zapisz się na badanie

Dzień: 2018-03-26

Liczba okularników rośnie i wszystkie znaki na ziemi wskazują na to, że w najbliższej przyszłości

Zwykłe Życie 15/2017 Powstaliśmy z gwiezdnego pyłu tekst: Agata Napiórska – portrety: Max Zieliński – zdjęcie okularów: Jacek Kołodziejski Licz­ba oku­lar­ni­ków ro­śnie i wszyst­kie zna­ki na zie­mi wska­zu­ją na to, że w naj­bliż­szej przy­szło­ści w kra­jach roz­wi­nię­tych i roz­wi­ja­ją­cych się oku­la­ry bę­dzie no­si­ło na­wet 90 pro­cent spo­łe­czeń­stwa. Mo­wa tu­taj oczy­wi­ście o oku­la­rach o szkłach mi­nu­so­wych […]

Read more
Copyright © 2020 Sirène